Algemene voorwaarden

1. In deze algemene verkoop- en contractuele voorwaarden wordt verstaan:
-de ondernemer: Andres Ramon bvba,  ( dansschool Ramon )
-de klant: de natuurlijke persoon die handelt met de ondernemer.
 
2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod / reservering tussen de ondernemer en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.
De ondernemer behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden ten allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. De algemene voorwaarden welke van toepassing zijn, zijn de gepubliceerde voorwaarden op datum van de reservatie.
 
3. Na reservering door de klant wordt een bevestigingsbrief opgemaakt. De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik dat de klant de bevestigingsbrief van de ondernemer heeft aanvaard voor akkoord. Dit akkoord zal de klant via e-mail laten toekomen bij de ondernemer.
 
4. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW en in Euro uitgedrukt.
 
5. Aangekochte ticket kunnen niet herroepen worden en worden niet terugbetaald.
 
6. De ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van de overeenkomst in geval van overmacht zoals bepaald door het gerecht, ingeval van een tekortkoming of fout van de klant of wegens onvoorspelbaar en onomkeerbaar feit gepleegd door een derde ten opzichte van de overeenkomst.
De ondernemer is niet verantwoordelijk voor schade of andere consequenties veroorzaakt als gevolg van al of niet doorgeven van foutieve informatie door de klant, vb informatie over allergie, medische toestand, enz.
 
7. Alle foto’s, ter beschikking gestelde informatie en teksten zijn zo nauwkeurig en volledig mogelijk weergegeven. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde foto’s, informatie en teksten. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zijn, zal de ondernemer de grootst mogelijk inspanning leveren om dit zo snel als mogelijk recht te zetten. De ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op de site.
 
8. De totale inhoud van de website “www.dansschoolramon.be”, zijnde foto’s, teksten, merken, e.a. is het exclusief bezit van de dansschool. Voor elk gedeeltelijke of volledige reproductie van de inhoud, via om het even welk kanaal, moet schriftelijk toestemming worden aangevraagd bij de dansschool, dit op straffe van vervolging.
 
9. Andres Ramon bvba onderschrijft de gedragscode van BeCommerce. Hierover kan informatie gevonden worden op de website van Becommerce.
 
10. De gegevens van de klant worden zo lang bewaard als nodig en strikt vertrouwelijk behandeld.  Deze gegevens worden nooit aan derden doorgegeven.
 
11. Het is vrij aan de klant om mee te delen of hij al of niet nog verder op de hoogte wil gehouden worden van acties, nieuwsbrieven of dergelijke. Indien de klant geen informatie van de ondernemer verder wenst te ontvangen zal hij dit meedelen aan de ondernemer. De ondernemer zal binnen een termijn van één maand zijn persoonlijke gegevens schrappen in de bestanden van de onderneming.
 
12. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van de Stad Brugge bevoegd, inzonderheid de Rechtbank van Koophandel en het Vredegerecht van Bruggemet kanton waar de maatschappelijke zetel gevestigd is.